Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: alimentai
Supermamų klubas > Konsultacijų centras > Konsultacijos šeimos ir darbo teisės klausimais
Pages: 1, 2
elyt
Noreciau suzinoti kaip yra priteisiami alimentai ,koks ju dydis.Pries 7 metus tai priteise 1/3dali nuo algos ,o drauge dabar sako kad yra nauji istatymai ir galima persiteisti kad vaiko alimentai butu didesni, ir kiekviena menesi gauna ta pacia suma kokia prisiteise.ACIU uz atsakyma. smile.gif
Gedmantas Gedminas
Galimybė pakeisti vaiko išlaikymo formą ( iš pajamų dalies pakeisti į fiksuotą pinigų sumą) egzistuoja. Jums reikės kreiptis su ieškiniu į teismą ir turėsite įrodyti kodėl Jums reikalinga Jūsų nurodyta suma ir kodėl būtent tokia. (motyvai gali būti įvairųs)

Civilinio kodekso 3.192 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Šioje normoje įtvirtintas principas „pagal poreikius ir galimybes“, kuriuo grindžiamas tėvų ir jų nepilnamečių vaikų išlaikymo prievolės. CK, skirtingai nei galiojusiame Šeimos ir santuokos kodekse, nenustatyta jokių išlaikymo ribų (maksimumo ar minimumo), išlaikymo dydis tiesiogiai nesiejamas su tėvų pajamų dydžiu, vaikų skaičiumi ar panašiai. Įstatymas vaiko išlaikymo dydį sieja visų pirma su protingais jo paties poreikiais. Vaiko poreikius lemia jo gabumai, polinkiai, sveikatos būklė (pvz. sergančio vaiko didesnį išlaikymą lemia medikamentų, geresnio maitinimo poreikis ir pan.). Išlaikymo dydį taip pat lemia tėvų turtinė padėtis. Jei tėvo turtinė padėtis leidžia, vaikui galima priteisti gerokai didesnį išlaikymą. Ir atvirkščiai, jei tėvo turtinė padėtis sunki, išlaikymo dydis gali būti mažinamas. Tačiau sunki vaiko tėvų turtinė padėtis nėra pagrindas juos visiškai atleisti nuo išlaikymo prievolės. Pastebėtina, kad teismai, nagrinėdami nepilnamečių vaikų išlaikymo dydžio klausimus, turi atsižvelgti I tai, dėl kokių priežasčių tėvo turtinė padėtis yra sunki. Jei sunki turtinė padėtis susidarė dėl netinkamo elgesio (girtavimo, narkotikų vartojimo, pinigų švaistymo azartiniams lošimams ir pan.), šiuo motyvu neturi būti vadovaujamasi sprendžiant nepilnamečių vaikų išlaikymo klausimus.

Teismai, spręsdami nepilnamečių vaikų išlaikymo dydžio klausimus, turi vadovautis orientaciniais kriterijais, kaip antai CK 6.461 straipsnio 2 dalimi, kur sakoma, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą (šiuo metu – 450 Lt.). JEi tėvo , iš kurio priteisiamas išlaikymas, turtinė padėtis labai sunki, gali būti priteisiamas ir mažesnis nei minimali mėnesio alga išlaikymas, tačiau išlaikymo dydis atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes neturi būti mažesnis už minimalų gyvenimo lygį( 125 lt).

Kadangi tėvai turi lygias teises ir pareigas savo vaikams (CK 3.156 str.), tai jų pareiga išlaikyti savo vaikus taip pat yra lygi, tačiau tėvų turtinės galimybės išlaikyti savo vaikus gali būti nevienodos (pvz. skiriasi tėvų pajamos). Dėl šios priežasties CK 3.192 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, kad materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai.. Toki būdu, didesnes pajamas gaunantis tėvas (motina) turi prisiimti ir didesnę dalį išlaidų, reikalingų vaikui išlaikyti. Neatsižvelgiant į tai, su kuriuo iš tėvų vaikas gyvena, jis privalo būti išlaikomas tiek motinos, tiek tėvo. Jei vienam iš tėvų pareiškiamas ieškinys dėl išlaikymo priteisimo, tai priteisiamo išlaikymo dydis turi būti skaičiuojamas atsižvelgiant ir į kito iš vaiko tėvų gaunamas pajamas.
WildCat
Siuo metu su sunumi gyvename Anglijoje, o jo tetis Lietuvoje. Jei kada noretume prisiteisti alimentus, kokia butu tvarka ir kur reiketu kreiptis? Beje, sunus turi mano pavarde, tad suprantu, jog pirmiausia reiktu irodyti tevyste
Gedmantas Gedminas
Iš klausimo neaišku ar buvote susituokusi su vaiko tėvu ar ne. Jei buvote susituokusi ir santuoką nutraukėte turėjote išspręsti ir vaiko išlaikymo klausimą.
Be teiminio būdo Jūs galite susitarti su vaiko tėvu sudarant su juo sutartį dėl vaiko išlaikymo.
Jei vaiko dokumentuose (jam gimus registruojant) nenurodytas tėvas Jūs turėsite kreiptis į teismą su ieškiniu įrodinėjant tėvystę. Įrodžius tėvystę turėsite išspręsti vaiko išlaikymo klausimą.
Į teismą su ieškiniu nustatyti tėvystę ( ir dėl vaiko išlaikymo) Jūs turite kreiptis Lietuvoje pagal tėvo gyvenamąją vietą. Jūsų bylą gali vesti advokatas (nors Jūsų dalyvavimo taip pat reikės).
CK
3.146 straipsnis. Tėvystės nustatymo sąlygos
1. Jei vaikas gimė nesusituokusiai motinai ir tėvystė nepripažinta, tėvystę gali nustatyti teismas.
2. Jei vaikas gimė susituokusiai motinai arba jo kilmė iš tėvo yra patvirtinta pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo, tėvystės nustatymas galimas tik nuginčijus duomenis gimimo įraše apie tėvą.
3. Mirusio asmens tėvystę galima nustatyti tik tuo atveju, jei jis yra susilaukęs palikuonių.

3.147 straipsnis. Asmenys, turintys teisę kreiptis dėl tėvystės nustatymo

1. Jei vaikas gimė nesusituokusiai motinai ar nuginčyti vaiko gimimo įraše duomenys apie tėvą, ieškinį dėl tėvystės nustatymo gali pareikšti vyras, laikantis save vaiko tėvu. Atsakovai pagal tokį ieškinį yra vaikas ir jo motina.
2. Jei vaiko tėvas atsisako pripažinti tėvystę pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo ar vaiko tėvas mirė, ieškinį dėl tėvystės nustatymo gali paduoti vaiko motina, vaikas, įgijęs visišką veiksnumą, vaiko globėjas (rūpintojas), valstybinė vaikų teisių apsaugos institucija arba mirusio vaiko palikuonys.
3. Teismas, nustatęs tėvystę, įsiteisėjusį teismo sprendimą per tris darbo dienas išsiunčia civilinės metrikacijos įstaigai, įregistravusiai vaiko gimimą.

3.148 straipsnis. Tėvystės nustatymo pagrindai

1. Pagrindas tėvystei nustatyti yra moksliniai įrodymai (ekspertizių įrodyti giminystės ryšį išvados) ir kitos Civilinio proceso kodekse numatytos įrodymų priemonės. Jei šalys atsisako ekspertizės, pagrindu tėvystei nustatyti gali būti įrodomieji faktai, patikimai patvirtinantys tėvystę: bendras vaiko motinos ir spėjamo vaiko tėvo gyvenimas, bendras vaiko auklėjimas, išlaikymas, taip pat ir kiti įrodymai.
2. Jei atsakovas atsisako ekspertizės, teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, gali tokį atsakovo atsisakymą įvertinti kaip tėvystės įrodymą.

3.192 straipsnis. Tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo vaikus

1. Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Išlaikymo tvarka ir forma nustatoma bendru tėvų susitarimu.
2. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai iružtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas.
3. Materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai.

3.193 straipsnis. Tėvų susitarimas dėl savo nepilnamečių vaikų išlaikymo
1. Nepilnamečių vaikų tėvai, nutraukdami santuoką bendru sutarimu (šio kodekso 3.51 straipsnis) arba pradėdami gyventi skyrium (šio kodekso 3.73 straipsnis), sudaro sutartį, kurioje numato tarpusavio pareigas materialiai išlaikant savo nepilnamečius vaikus, taip pat tokio išlaikymo tvarką, dydį ir formas. Šią sutartį tvirtina teismas (šio kodekso 3.53 straipsnis).
2. Nepilnamečių vaikų tėvai gali sudaryti sutartį dėl savo vaikų materialinio išlaikymo taip pat ir nutraukiant santuoką kitais pagrindais.
3. Jeigu vienas iš tėvų nevykdo teismo patvirtintos jų sutarties dėl nepilnamečių vaikų išlaikymo, kitas iš tėvų įgyja teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo.

3.194 straipsnis. Išlaikymo priteisimas
1. Jeigu nepilnamečio vaiko tėvai (ar vienas jų) nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, teismas išlaikymą priteisia pagal vieno iš tėvų ar vaiko globėjo (rūpintojo) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ieškinį.
2. Išlaikymas taip pat priteisiamas, jeigu tėvai, nutraukdami santuoką ar pradėdami gyventi skyrium, nesusitarė dėl savo nepilnamečių vaikų išlaikymo šios knygos nustatyta tvarka.
3. Išlaikymą teismas priteisia, kol vaikas sulaukia pilnametystės, išskyrus atvejus, kai vaikas yra nedarbingas dėl invalidumo, kuris jam nepilnamečiui nustatytas.
4. Priteisto išlaikymo išieškojimas nutraukiamas, jeigu:
1) nepilnametis emancipuojamas;
2) vaikas sulaukė pilnametystės;
3) vaikas įvaikinamas;
4) vaikas miršta.
5. Kai asmuo, iš kurio buvo priteistas išlaikymas, mirė, išlaikymo pareiga pereina jo įpėdiniams, kiek leidžia paveldimas turtas, nesvarbu, koks palikimo priėmimo būdas pagal šio kodekso penktosios knygos normas.

3.196 straipsnis. Išlaikymo forma ir dydis

1. Teismas gali priteisti išlaikymą nepilnamečiams vaikams iš jų tėvų (vieno jų), kurie nevykdo pareigos išlaikyti savo vaikus, šiais būdais:
1) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis;
2) konkrečia pinigų suma;
3) priteisiant vaikui tam tikrą turtą.
2. Kol bus išnagrinėta byla, teismas nutartimi gali įpareigoti mokėti laikiną išlaikymą.
Jurgitele
Noreciau suzinoti kokiu dokumentu reikia norint paduoti alimentams neisissiskyrus, , savo ir vaiko islaikymui, nes as dirbu tik ant 0.5 etato, jo atlyginimas kazkur apie 1000 lt, kiek man mazdaug priklausytu?
Viktorija Civilyte - Gyliene
reikalingi irodymai, kad vyras neteikia islaikymo.
jei vyro pajamos 1000 litu realiai galima pretenduoti nuo 125 iki 400 litu. Jei vaikas invalidas, jam reikalinga papildoma slauga, ar sunkiai serga galima siekti 500 - 600 litu. Taciau mamos argumentas, jog ji dirba tik 0,5 etato nelabai galioja, nes 2 zmones nusprende, kad nori tureti vaika, jie privalo uztikrinti vaiko islaikyma. Vaikas nekaltas del tevu galimybiu. Jam privalo buti uztikrintas stogas virs galvos, maistas ir apranga. Taigi reikia deti pastangas maksimaliai uztikrinti vaiko islaikyma, mama turi irgi ieskotis ne 0,5 etato, o pilno etato darbo.
zanetute
Su vyru neišsiskyrus, kartu negyvename, vaiko išlaikymui pinigų neduoda. Norėčiau prisiteisti alimentus. Kiek kainuos, kokių dokumentų reikia, kur kreiptis?
Gedmantas Gedminas
Manau reikia kreiptis į advokatą, kuris surašys ieškinį ir pateiks teismui. Jei nuspręsite pradėti visą šią procedūrą manau reikėtų ir išsiskirti. Skyrybų procese galima išspręsti visas susijusias problemas, vaiko išlaikymo, gyvenamosios vietos nustatymo, turto dalybų ir ect.
Niona
Alimentai...
Skyrybu sutartyje yra irasyta konkreti alimentu suma ir kad jie turi buti pervadami kiekviena men i mamos saskaita. Kokie turetu but pirmieji (ir ne tik) teisiniai zingsniai, jei vaiko tevas nemoka alimentu? Kiek men turi nemoketi, kad butu galima zengt tuos zingsnius?
Aciu.
Gedmantas Gedminas
Jums reikia kreiptis į teismą pagal skolininko t.y. buvusio vyro gyvenamą vietą, gauti vykdomajį raštą ir tada išieškojimu užsiims anstolis.

3.193 straipsnis. Tėvų susitarimas dėl savo nepilnamečių vaikų išlaikymo

1. Nepilnamečių vaikų tėvai, nutraukdami santuoką bendru sutarimu (šio kodekso 3.51 straipsnis) arba pradėdami gyventi skyrium (šio kodekso 3.73 straipsnis), sudaro sutartį, kurioje numato tarpusavio pareigas materialiai išlaikant savo nepilnamečius vaikus, taip pat tokio išlaikymo tvarką, dydį ir formas. Šią sutartį tvirtina teismas (šio kodekso 3.53 straipsnis).

2. Nepilnamečių vaikų tėvai gali sudaryti sutartį dėl savo vaikų materialinio išlaikymo taip pat ir nutraukiant santuoką kitais pagrindais.

3. Jeigu vienas iš tėvų nevykdo teismo patvirtintos jų sutarties dėl nepilnamečių vaikų išlaikymo, kitas iš tėvų įgyja teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo.

Jums nebūtina laukti metus ar daugiau. Įstatymas nenumato kokio nors termino tai teoriškai galite kreiptis ir po mėnesio ar dviejų.

Be to atsakomybę už vengimą išlaikyti vaikus numato ir baudžiamasis kodeksas:

164 str. Vengimas išlaikyti vaiką

Tas, kas vengė pareigos pagal teismo sprendimą išlaikyti vaiką, mokėti lėšas vaikui išlaikyti ar teikti kitą būtiną materialią paramą vaikui, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Amanda
Girdėjau, kad naujas civilinis kodeksas prieštarauja konstitucijai, nes ten išlaikymas numatytas vaikams iki 18 metų. Ar šiuo metu nėra kažkokių naujienų tuo klausmu? Ar teismai ir toliau priteisia alimentus pilnamečiams vaikams?
Gedmantas Gedminas
Patikslinkite iš kur tokia informacija, kad CK prieštarauja Konstitucijai ?
Aš nepastebėjau CK prieštaravimų Konstitucijos normoms.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
K O N S T I T U C I J A

III SKIRSNIS
VISUOMENĖ IR VALSTYBĖ
38 straipsnis

Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas.
Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę.
Santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu.
Valstybė registruoja santuoką, gimimą ir mirtį. Valstybė pripažįsta ir bažnytinę santuokos registraciją.
Sutuoktinių teisės šeimoje lygios.

Tėvų teisė ir pareiga - auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti.

Vaikų pareiga - gerbti tėvus, globoti juos senatvėje ir tausoti jų palikimą.

CK :

3.192 Tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo vaikus

1. Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Išlaikymo tvarka ir forma nustatoma bendru tėvų susitarimu. 2. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. 3. Materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai.

Civilinio kodekso (toliau – CK) 3.192 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. CK 3.194 straipsnio 3 dalyje nurodoma, kad išlaikymą teismas priteisia, kol vaikas sulaukia pilnametystės, išskyrus atvejus, kai vaikas yra nedarbingas dėl invalidumo, kuris jam nepilnamečiui nustatytas. CK nustatytas bendras principas, kad išlaikymas priteisiamas, kol vaikui sueis 18 metų. Išimtimi pripažįstama tiktai atvejis, kuomet vaikas tampa nedarbingas dėl invalidumo, nustatyto vaikui nesulaukus 18 metų amžiaus. Įstatymas nenumato jokių kitų sąlygų, kad būtų pratęsta mokėti išlaikymą darbingiems pilnamečiams vaikams. Tokiu būdu, vaikui sulaukus 18 metų ir jam esant darbingam, teisinė tėvų prievolė jį išlaikyti baigiasi, tačiau lieka moralinė priedermė materialiai remti savo vaikus.

Amanda
Aš norėjau paklausti apie Civilinio kodekso 3.194 str. 3 d. :
Išlaikymą teismas priteisia, kol vaikas sulaukia
pilnametystės, išskyrus atvejus, kai vaikas yra nedarbingas dėl
invalidumo, kuris jam nepilnamečiui nustatytas, arba kai vaikui
būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių
mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų.

Tai dabar teismas gali priteisti alimentus ir pilnamečiams, čia apie moralinę priedermę nieko nepasakyta.
Gedmantas Gedminas
Civilinio kodekso (toliau – CK) 3. 192 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Ši norma kodekse numatyta atsižvelgiant į Konstitucijos 38 straipsnio 7 dalį, nustatančią, jog tėvų teisė ir pareiga – auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti. Taigi CK nustatytas bendras principas, kad išlaikymas priteisiamas, kol vaikui sueis 18 metų. Išimtimi pripažįstama tiktai atvejis, kuomet vaikas tampa nedarbingas dėl invalidumo, nustatyto vaikui nesulaukus 18 metų amžiaus. Įstatymas nenumato jokių kitų sąlygų, kad būtų pratęsta mokėti išlaikymą darbingiems pilnamečiams vaikams. Tokiu būdu, vaikui sulaukus 18 metų ir jam esant darbingam, teisinė tėvų prievolė jį išlaikyti baigiasi. Tokia įstatymų leidėjo pozicija pagrįstina ir tuo, jog sukakęs 18 metų žmogus turi visišką civilinį veiksnumą, o nuo 16 metų jau turi ir visišką darbinį teisnumą ir veiksnumą (Darbo kodekso 13 straipsnio 2 dalis), be to, pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 41 straipsnio 1 dalį, mokslas yra privalomas asmenims iki 16 metų.

Tai mano nuomonė, teismai gali priimti ir kitokius sprendimus. Šiuo metu dar nėra susiformavusi teisminė praktika. Konstitucinio teismo išaiškinimo taip pat nėra, todėl vienareikšmiškos nuomonės šiuo klausimu ir negali būti. Teismai dažnai tokiose pat situacijose priima skirtingus sprendimus, kurie vėliau peržiūrimi aukštesnėje instancijoje ir vėliau pateikiamos rekomendacijos, kaip vienodai taikyti įstatymą.
Bozena
Laba diena, noreciau pasiteirauti, ka reikia dartyt jei viena auginu du vaikus. Su vyru issiskyrem pries 8 metus. Jis turto jokio pagal dokumentus neturi. O per septynis metus nesumokejo alimentu nei lito. Patarkite ka turiu daryt. Antstoliai atsako visa laika, kad jis nedirba ir neturi jokiu pajamu. O neseniai suzinojau, kad jis puse metu lankesi uzsienyje. Tai butu idomu susizinoti kaip jis su 20 000lt. skola uz alimentus sugebejo isvaziuoti. Aciu
*valdonė*
Norejau paklausti jei vienai pusei teismas priteise moketi alimentus(iki kol sukaks vaikui 18m.), o kita puse po kurio tai laiko nusprende ju atsisakyti, kur reikia kreiptis:i teisma, i notara ar...????Kokius dokumentus reikia tvarkyti it t.t Gal galetumet pakomentuoti sia situacija placiau.Buciau labai dekinga.
Gedmantas Gedminas
"Alimentai" tai piniginės lėšos vaiko išlaikymui. Teismas būtent ir priteisė išlaikymą iki vaikas taps suaugiusiu t.y. jam sukaks 18 metų. Kodėl "antra" pusė turėtų atsisakyti vaikui išlaikyti priklausančių pinigų? "Atsisakymas" galimas jei "kita" pusė perdavė visą sumą už likusius metus, arba tam tikros vertės turtą pvz. namą ar žemės sklypą.
Nesant mano paminėtų priežasčių "atsisakyti" alimentų negalima.
*valdonė*
Pabandysiu aiškiau išdėstyti situaciją ax.gif Skiriantis teismas priteisė vienai pusei sumokėti vieną trečiąją buto sumos(taip butas buvo padalintas ).Tačiau ta pati pusė, kuriai yra priteisti tie pinigai , neturi jokių šaltinių iš kur tuos pinigus paimti...Todėl ji nori atsisakyti Vaikui priteistų alimentų,ryšium su tuo kad nebebus skolinga tos vienos trečiosios buto sumos.Žodžiu , nori sudaryti savotišką sandorį....
Bet ar taip įmanoma?Ar nebus taip, kad iš pradžių alimentų atsisakymas , vėliau virs vel jų reikalavimu.O antroji pusė liks ir be tos buto dalies ir dar alimentus turės sumokėti g.gif
Jei toks variantas galimas, tai tam įforminti užtenka notaro ar vis gi reikia teismo sprendimo??/
Dekoju.
Gedmantas Gedminas
Jei Jūsų vyras nėra ieškomas, kaip skolininkas ar nusikalstamą veiką padaręs asmuo, jo išvykimas iš salies nėra draudžiamas.
Jei Jūsų buvęs vyras vengia mokėti lėšas vaikams išlaikyti, Jūs galite kreiptis su pareiškimu į policiją, prašydama pradėti ikiteisminį tyrimą pagal LR baudžiamojo kodekso 164 straipsnį.
Vengimas išlaikyti vaiką

Tas, kas vengė pareigos pagal teismo sprendimą išlaikyti vaiką, mokėti lėšas vaikui išlaikyti ar teikti kitą būtiną materialią paramą vaikui, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Kaip matote sankcija nėra labai griežta, tačiau pradėjus bylą jam bus uždrausta išvažiuoti į užsienį, gal jis susimokės sklolą nenorėdamas teistumo ar pan.
Gedmantas Gedminas
3.201 straipsnis. Išlaikymo dydžio ir formos pakeitimas

1. Teismas gali pagal vaiko, jo tėvo (motinos) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar prokuroro ieškinį sumažinti arba padidinti priteisto išlaikymo dydį, jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis.

2. Priteisto išlaikymo dydis gali būti padidintas atsiradus papildomoms vaiko priežiūros išlaidoms (vaiko liga, sužalojimas, slaugymas ar nuolatinė priežiūra). Prireikus teismas gali priteisti atlyginti ir būsimas vaiko gydymo išlaidas.

3. Teismas pagal šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų prašymą gali pakeisti priteisto išlaikymo formą.

Jums reiks kreiptis į teismą, kad jis pakeistų išlaikymo formą, t.y. pinigines iškokas
pakeistu turtu 1/3 buto, kuris buvo priteistas kitai pusei. Aišku jei tai bus lygi ar didesnė turto dalis , kaip tų piniginių išmokų suma.
Scala
Situacija:
Motina augina 2 vaikus, jai teismo sprendimu priteisti alimentai iš tėvo, kuris jų visai nemokėjo kol susidarė keli tūkstančiai litų. Dabar tėvas pasiėmė auginti vaikus, bet teisiškai dar niekas nesutvarkyta. Ar gali tėvas dabar prisiteisti iš motinos alimentus, jei pats dar jai skolingas? A reikia laukti, kol jis sumokės motinai nemokėtus alimentus, ir tik tada galės prisiteisti sau alimentus, nes su juo dabar vaikai?
Gedmantas Gedminas
Tėvai turi pareigą išlaikyti savo vaikus. Teismas priteisia lėšas vaikams išlaikyti jei tėvai vengia juos išlaikyti. Tėvai gali susitarti dėl išlaikymo formos ir tvarkos. (jei yra įsiskolinimas tai galima susitarti, kad jį užskaitytų būsimų "alimentų" sąskaita.)
"Alimentai" yra skirti vaikams išlaikyti, o ne motinai ar tėvui.
virgulia
laba diena.Norėčiau sužinoti,ar prisiteisus alimentus vėl galima kreiptis į teismą dėl jų padidinomo?Po kiek laiko galima tai daryti?Kas tada vėl apmoka teismo ir advokato išlaidas?Ačiū
Saulele-dienele
Daug apie juos rasyta, bet mano situacija beveik unikali.
Gyvenu su draugu, kuris issiskyres ir turi vaika. Skirybu metu buvo bandoma pasirasyti skirybu sutartis, kurioje ir butu buves padalintas turtas ir apibreztas alimentu dydis. Tacaiu teismas jos nepatvirtino, ar kazkas pan. Skirybos ivyko, turta pasidalino pagal nepasirasyta sutarti ir mano draugas moka toje sutartyje numatytus alimentus. Beje, labai didele suma mano akimis ( 1000 lt). Taciau po skirybu alimentai yra saziningai mokami buvusiai zmonai, o vaikas ir toliau yra islaikomas tevo. T.y. perkami visi butiniausi daiktai, maistas, rubai, vaistai, mokama uz gydytojus, burelius ir pan. Be to, kiekviena vasara vaikas atostogauja pas mano draugo tevus kaime (visus tris menesius), tame tarpe atostogauja ir su mumis. Motinos nemato visa vasara, nes jai nera laiko vaiko aplankyti. Bet alimenatai yra mokami ir toliau.
Ar galima si reikal kaip nors apriboti, t.y. vasara buvusiajai nemoketi jokiu pinigu ir jeigu mes isleidziama pinigu vaiko poreikiams tenkinti ant tos sumos jai pravesti mazesne suma ?
Kaip dabar yra priteisiami alimentai? Ar gali buti priteisti didesni nei dabar yra? Vaikas sveikas, spec. poreikiu nera, amzius 12 m.
Ar vaika turi islaikyti tik tevas, ar ir motina turi nesti kokia tai atsakomybe. Beje, ji yra sveika moteris, dirbanti ir uzdirbanti. Kiek siuo metu yra nustatyta minimali suma vaiko islaikymui? Ar yra tokia?
Aciu labai uz atsakyma!
Gedmantas Gedminas
Alimentų dydis įstatymais neapibrėžtas. Mažiausia suma 125 Lt (MGL). Pinigai yra skirti vaiko išlaikymui, o ne mamos. Savo situacijai išspręsti kreipkitės į advokatą, nes tai turi būti teisingai teisiškai įforminta. Jūsų situacija išties paini ir reikalaujanti nuodugnios analizės. Forume visų variantų aptarti neįmanoma.
Vaiką išlaikyti turi abu tėvai pagal savo finansines galimybes.
Gedmantas Gedminas
Pasikeitus aplinkybėms (vaikams reikalingas didesnis išlaikymas, pasikeitė tėvų turtinė padėtis ir pan.) galima kreiptis į teismą dėl vaikų išlaikymo formos ar dydžio pakeitimo. Proceso išlaidas paprastai apmoka pareiškėjas.
kacicha
Sveiki,

Mane labai domina trumpa informacija apie alimentu pasikelima. Skyrybu metu vyras skaitesi bedarbis, todel priteise 125 lt. Po skyrybu praejus 3 menesiams pervede 600 Lt. Po to po 3 menesiu pervede 1500 lt. metams i prieki. Dabar jis legaliai dirba Anglijoje. Ar imanoma pasikelti alimentus. Tu 125 lt. uztenka tik vaiko darzeliui ir daliai draudimo.

Labai lauksiu atsakymo
GRAIKIJA
Sveiki, kažką tokio radau jūsų formume, bet norėčiau tiksliai sužinoti. mes su seserim jau po 20 metukų, studijuojam dieniniam kurse, mama viena išlaiko nuo vaikystės. kiek žinau dabar ji pradėjo gauti alimentus už tuos laikus, kai dar buvom nepilnametės.
Norėčiau paklausti, ar įmanoma dar prisiteisti alimentus na nuo 18 iki dabar?
Jei ne, ar galima duoti prašymą dabar? na vis šis tas iki 24 metų. Kur reikia kreiptis ir kam, dėl alimentų iki mokslo baigimo (24 metukų). Nuo ko priklausys alimentų dydis . Kiek kainuos jų prašymas.Gal galit atsiųsti kokį pavyzdį prašymo.
Gedmantas Gedminas
Pasikeitus tėvų turtiniai padėčiai lėšų skirtų vaikui išlaikyti dydis gali būti pakeistas. Jums reikia kreiptis su nauju ieškiniu į teismą ir pagrįsti būtinumą gauti daugiau lėšų.
marsiukė
Sveiki,
Norėjau paklausti, ar gali vyras kreiptis į teismą dėl alimentų sumažinimo mergaitei iš pirmos santuokos iki 125lt, jei jis nuo spalio mėnesio tampa bedarbiu?Esu vienintelė dirbanti, reikia išlaikyti butą, mūsų vaikelį ir dar vyrą bei jo pirmos santuokos mergaitę.Esu labai pasimetusi, nes mano alga nedidelė.O kaip situacija pasikeistų, jei po kiek laiko jis vėl įsidarbintų?
Ačiū už atsakymą.
Gedmantas Gedminas
Vyras turi teisę kreiptis į teismą dėl lėšų vaikui išlaikyti sumos paržiūrėjimo, bet tikmkai pasikeis jo turtinė padėtis. t.y. kai neteks darbo ir kitokių pajamų. Jei jis vėl pradės gauti pajamas,galima atvirkštinė situacija.
Gedmantas Gedminas
Jūs galite kreiptis į teismą su ieškiniu prašydamos išlaikymo iki 24 metų (mokslams baigti). Kadangi esate pilnametės tai pačios ir turite to prašyti. Išlaikymo dydis priklausys nuo tėvo turtinės padėties-pajamų.
Aš tik konsultuoju forumo dalyvius, procesinių dokumentų pavyzdžių ar ruošinių neteikiu. Kreipkitės į advokatą.
Viktute
Sveiki,
su vaiku tevu nesame susituoke ir niekada nebuvome, vaikai gime nesantokoje. Jis vaikus pripazino, pavarde dave, tevyste irasem. Pinigus uz vaikus jis man moka neoficialiai. Noriu sita dalyka iteisinti, nes pradedu pergyventi del tolimesniu ismoku. Pagal jo oficialias pajamas jis uzdirba minimuma, realybeje si situacija kitokia, todel oficialiai prisiteisti "normalaus" dydzio alimentus man nepavyks. Siuo metu is jo gaunu po 1000 Lt kiekviena menesi. As planuoju su juo nueiti pas notara del kitu mane dominanciu dalyku, o tuo paciu ir pasirasyti sutarti del alimentu. KLAUSIMAS:
Jei as turesiu notaro patvirtinta sutarti del alimentu, kur bus nurodyta suma ir bus biologinio tevo parasas su notaro antspaudu:
1. ar galesiu su tokia sutartimi kreiptis i teisma, jei "biologinis" nustos man moketi, ar ji galios kaip musu susitarimo irodymas;
2. jei kreipiuosi su tokia sutartimi i teisma, norint iteisinti ja, ar butinas yra "biologinio" tevo dalyvavimas tame teisme, jei yra sutartis;
3. ar siam teismui galiu nesisamdyti advokato;
4. ar si sutartis gali buti surasyta laisva forma ar ja butinai turi paruosti atestuotas advokatas.
Vaiku tevas yra is tu zmoniu, kuris gali i teismo posedzius paprasciausiai neatvykti del "laiko stokos", del ko visa tai gali buiti vilkinama, todel ir noriu viska sutvarkyti pas notara, nes mums ir taip pas ji reikia.
Rapola
Mama auginasi du vaikus , jiems mokami alimentai 33% jau 7 metai,tai nemaža suma. Vaikai nieko nelanko yra sveiki ,papildomų išlaidų nėra
Ar gali tėvas prisiteisti pastovią suma (mažesnę), skirtą vaikų išlaikimui?
Tėvas mano kad tų pinigų yra per daug ir jie išleidžiami ne vaikams, ar teks įrodynėti ,kur juos išleidžiu ir ar vaikams aplamai?
Mūsų nuomonės skiriasi ,ir ar galėčiau viską palikti kaip yra ,jei jis kreiksis į teismą dėl perskaičiavimo alimentų?Kaip tai padaryti?
Gedmantas Gedminas
Sutartis dėl vaikų išlaikymo geras dalykas. Teisme ją galėsite naudoti kaip įrodymą. Tėvo dalyvavimas teisme pageidautinas, tačiau nėra būtina sąlyga priimti sprendimą. Sutartį turėtų paruošti išmanantis teisę asmuo (bus mažiau problemų vėliau ją panaudojant savo interesams apginti). Dėl advokato samdymo teismo procesui negaliu nieko konkretaus pasakyti, nes nežinau kiek Jūs sugebėsit save atstovauti ir koks bus priešingos pusės pasipriešinimas ar geranoriškumas.
Gedmantas Gedminas
Lėšų vaikams išlaikyti dydį pakeisti gali teismas pagal tėvo ieškinį. Jam teks įrodyti, kad lėšų "perdaug". Jam šito neatlikus manau bus palikta ankstesnė situacija. Lėšos vaikams išlaikyti ir yra lėšos vaikams išlaikyti-jų poreikiams tenkinti.
marsiukė
Sveiki, norėjau paklausti, ar galima sudaryti pas advokatą tokią sutartį dėl alimentų sumažinimo (abi pusės sutinka) ir po to ją duoti teismui , kad patvirtintų?Ar pirmiausia reikia kreiptis į teismą? Labai jau nesinori to teisminio proceso.
Ačiū.
Gedmantas Gedminas
sutartis geras dalykas tačiau pakeisti lėšų vaikams išlaikyti dydį ar formą galima tik teismo sprendimu.
peledziuke
Laba diena,
moteris jau 12 metu serga sizofrenine paranoja. Susirgo studijuodama universitete, todel mokslus teko nutraukti. Pries seserius metus susipazino su vyru, nuo jo pastojo.Vaiko tevas nepripazino. Taciau ji isnesiojo ir pagimde suneli. Puse metu vaika augino viena, taciau liga eme progresuoti ir sunu teko atiduoti i internata jo paties saugumui. Jau 5 metai vaikas auga to pacio miesto internate. Kada nera ligos paumejomo, motina ji lanko, parsiveda i namus, vedasi i kina ir pan. Ji is valstybes gauna II grupes invalidumo pinigelius, daugiau pajamu neturi.
Noriu paklausti, ar priklauso siam vaikui alimentai? Jei taip, kur reiketu kreiptis.
Aciu
Jorky
laba diena,
noreciau pasikonsultuoti: esu issituokusi nuo 1999m. Teismo priteisti vaikui alimentai 125 lt (minimumas). esu studente pati nedirbu ir vaiko uz 125 lt islaikyti neimanoma! vaikas pirmokas - mokyklines rinkliavos, bureliai ir galu gale pavalgyti reiki anupirkti ir aprengti. Tevo atlyginimas oficialiai minimumas, taciau gauna "juodais". pasistate nama, keicia masinas. as imanoma man padavus i teisma prisiteisti didesnius alimentus ar teks tenkintis tais varganais 125 lt?
dekui 4u.gif
Gedmantas Gedminas
Atsakymas jau buvo.
Trumpai- galit.
marsiukė
Laba diena,
Norėjau paklausti, jei tėtis pasiima tėvystės atostogas kol vaikui sueis trys metukai, kaip tada su alimentais? Juk jis jokių pajamų negauna (išskyrus 93 lt), aš savo mažylę ir vyrą išlaikau iš savo algos.O išėjo tėvystės atostogų, nes mažino darbe etatus, ir jį būtų atleidę.Tai nutarėm pasinaudoti tėvystės atostogom. Ką daryti su alimentais?
Ačiū.
Gedmantas Gedminas
Alimentų vyras mokėti neprivalo nes negauna pajamų. Skola jam pradės "tiksėti" jei jis oficialiai nedirbs ir nebus registruotas darbo biržoje. Vaiko prieržiūros atostogos tai kaip ir registracija biržoje už šį periodą įsiskolinimo nebus.
Lauryteb
Labas. Nuo ko priklauso vaiko islaikymui mokami pinigai. Koks tai procentas ar 25 nuo atlyginimo?
Azazella
Laba diena,

trumpai aprašysiu situaciją:
su vyru išsiskyriau 1999 metais, teismas priteisė alimentus, buvo toks dokumentas, vadinosi vykdomasis raštas. Kadangi vyras dažnai keisdavo darbovietes, laiks nuo laiko gaudavau tą raštą į namus. Vieną kartą buvęs vyras paprašė vykdomąjį raštą atiduoti jam, kad jis galetų pats nunešti jį į naująją darbovietę, kad aš kuo greičiau gaučiau alimentus. Nuo to laiko jokia darbovietė man pinigų nebeperveda, moka pats vyras, sumą ir mokėjimo laiką taipogi pasirenka pats.
Patarkite ką dabar turėčiau daryti, nuo ko pradėti, kad alimentus gaučiau per vyro darbovietę, o ne priklausyčiau nuo ex vyro "malonės".
Ačiū.
charizma
Gerb., teisininke, mano eks vyras jau apie 4 metus nesiunčia alimentu, jo siunčiamų pinigų nepasigendu. Noriu paklaust, ar reikia fiksuot jo nesirūpinimą vaiku, kad vaikui ateityje neiškiltų rūpesčių, jei jis sugalvos prisiteisti savo senatvės išlaikymui.
Bandžiau suformuluot kuo aiškiau, tikiuosi, Jūs mane supratot.Ačiū
Gedmantas Gedminas
Tėvas kuris tinkamai vykdo savo pareigą išlaikyti vaikus įgyja teisę, esant tam pagrindui senatvėje prisiteisti išlaikymą. Mano nuomone visada reiktų susitvarkyti visus reikalus.
Kleopatra
su vaiko tevu nesame susituoke, tevyste ir pavarde yra, tevas vaiko neislaiko, kaip galima butu irodyti ta neislaikymo fakta ateityje, jei kiltu problemu del vaiko pareigos islaikyti teva, o gal dabar galima kazka padaryti kad uzfiksuoti ta neislaikymo fakta?

P.S. alimentu nenoriu
Gedmantas Gedminas

Pirma: jei vyras norės prisiteisti išlaikymą, tai būtent jis turės įrodyti, kad teikė paramą ir nuolat skyrė lėšas vaikui.
Antra: faktas , kad nebuvo teismo sprendimo dėl "alimentų" ar nėra sutarties (tarp tėvų) dėl lėšų vaikui išlaikyti, yra pagrindas teigti, kad tokia parama nebuvo teikta.
Gedmantas Gedminas
Įstatymuose nenumatyta minimali ir maksimali ribos kiek teismas turi priteisti lėšų vaikui išlaikyti. Nėra apibrėžta nei suma nei procentinė išraiška. Kiekvienu atveju teismas sprendžia individualiai. Tačiau nusistovėjusi praktika rodo, kad mažiausia suma paprastai (tai irgi nėra taisyklė) yra 125 Lt- minimalus gyvenimo lygis.
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2017 Invision Power Services, Inc.