Įkraunama...
Įkraunama...

Tostai įvairioms progoms

Noriu su jumi pasidalinti keliais tostais. Gal ir jum taip pat knieti su manim ir kitomis pasidalinti ??? Tai butinai irasykite ;D!

Aš geriu už mūsų priešus! Tegul jie turi viską: prabangų namą, antikvarinius baldus, baseiną su mineraliniu vandeniu, kambarius, nuklotus persiškais kilimais, japonišką telefoną su programiniu valdymu; ir tegul jie tuo telefonu skambina tik 01, 02, 03!

***

Keliavo Ašotas iš vieno aūlo į kitą. Kelias ėjo kalnais, vingiavo tarp uolų ir bedugnių. Staiga asilas sustojo ir nė iš vietos. Ašotas pradėjo jį raginti, šūkauti. Asilas stovi kaip įkastas. Ėmė Ašotas jį keikti, vadinti visokiais žodžiais, talžyti botagu. Bet asilas kaip stovėjo, taip ir paliko stovėti. Paskui jis pats nuėjo. Ir tada Ašotas pamatė, kad už posūkio stovi didžiulis akmuo, kuris ką tik nukrito, ir jei asilas nebūtų sustojęs, akmuo būtų juos abu užmušęs. Apkabino šeimininkas protingą gyvulį ir padėkojo.
Tad išgerkim už tai, kad mes visada ginčydamiesi įsiklausytume į kito nuomonę, tegul jis būna net ir asilas.

***

Ėjo keliu laimė, meilė ir sveikata. Priėjo namą, pasibeldė, paprašė įsileisti. Bet name buvo tik viena laisva vieta. Šeimininkai pasvarstė: ką įsileisti prie židinio? Nusprendė, kad svarbiausia - laimė, ją ir priėmė, o meilę ir sveikatą paliko prieangyje. Ir pirmiausia iš namo tyliai išėjo meilė, paskui ir sveikata, o vėliau išėjo ir laimė.
Priėjo kitą namą, kur irgi buvo tik viena vieta.Čia šeimininkai nusprendė įsileisti sveikatą. Kas per laimė ir kas per meilė be sveikatos? O meilė ir laimė buvo paliktos prieangyje. Ir iš pradžių išėjo meilė, po to laimė, o paskui jas ir sveikata.
Trečiajame name žmonės nusprendė, kad svarbiausia yra meilė. Ir ji liko name. O kai paliko meilė, pasiliko ir sveikata, ir laimė. Tad išgerkime už tai, kad pirmiausia įsileistume meilę.

***

Vienas asilas apsimetė liūtu.Užsimetė ant savęs liūto kailį ir ėmė išdidžiai vaikščioti. Iš tolo jis ėmė kelti baimę, net privertė bėgti avių bandą. Bet papūtė stiprus vėjas, kailis nukrito ir apgavystė išaiškėjo. Žvėrys užpuolė asilą ir sumušė.
Pakelkime bokalus už tai, kad nebūtume nei liūtais, nei asilais, o išliktume patys savimi.
Atsakyti
Vienas pirklys turėjo sūnų. Davė pirklys jam monetą ir sako:" Imk sūnau ir pasistenk kaupti pinigus." Sūnus išmetė monetą į vandenį. Tėvas sužinojo tai, bet nieko nepasakė. Sūnus nieko neveikė, tik valgė ir gėrė tėvo namuose. Pasišaukė tada tėvas sūnų ir pasakė:"Eik sūnau ir pats užsidirbk pinigus." Sūnus išėjo ir pasisamdė darbui. Nuo ryto iki vėlaus vakaro jis minkė molį, ir gavęs pinigus, parnešė juos namo. " Žiūrėk, tėve, aš uždirbau pinigus,"- pasakė grižęs. Tėvas atsakė: "Gerai, eik ir įmesk juos į vandenį". Suprato sūnus, kad buvo neteisus tėvo gerumui ir nuleido galvą.
Tad išgerkime už mūsų tėvų ir senelių išmintį.

***

Vyras protingesnis už moterį, vyras stipresnis už moterį, vyras kilniaširdiškesnis ir dvasingesnis, tad išgerkime už tą, kuri jį tokį padaro, - už moterį.

***

Labai labai seniai, kai kalnai dar buvo aukštesni už dabartinius, stovėjo nuogas Ašotas prie uolos, o ant jo galvos buvo kepurė. Prie Ašoto priėjo pirmykštė nuoga moteris. Ašotas prisidengė pilvo apačią kepure. Moteris iš pradžių pakėlė vieną Ašoto ranką, po to kitą - kepurė paliko kur buvusi.
Tad išgerkime už jėgą, kuri laikė kepurę.

***

Brangusis, aš geriu už tavo karstą,...padarytą iš šimtamečio ąžuolo, kurį vakar pasodinau ;D...

***

Du gaidžiai susimušė kieme ir vienas nugalėjo. Jis užskrido ant stogo ir ėmė girtis savo jėga ir vikrumu. Gyrėsi ir save garbino vis garsiau ir garsiau. Staiga atskrido erelis, čiupo gaidį ir jį nusinešė.
Tad išgerkim už tai, kad jėga ir kuklumas visada gyventų drauge.

***

Medžiotojas pagavo kurapką ir norėjo ją papjauti. Kurapka ėmė maldauti jos nepjauti, žadėti atvesti daug kitų kurapkų medžiotojui. Ir tada medžiotojas atsakė:"Geriau tu dabar mirsi nuo mano rankos, negu išduosi savo gentainius mirčiai."
Išgerkime už tai, kad išdavikus visada niekintų ne tik draugai, bet ir priešai.
Atsakyti
Plaukė laivu pirklys ir mokslininkas. Pirklys buvo turtingas ir vežė daug prekių, o mokslininkas nieko neturėjo. Pakilo jūroje audra ir laivas nuskendo. Išsigelbėjo tik pirklys ir mokslininkas. Jie įsikibo į rąstą, ir banga išnešė juos į krantą. Mato pirklys, kad mokslininkas nusiminė, ir sako jam:
- Ko gi tau liūdėti? Aš visą savo turtą praradau, o tavo - viskas su tavimi.
Pakelkim bokalus už tą turtą, kurio negalima prarasti, už protą.

***

Rytą žmona sako vyrui:
- Brangusis, aš sapnavau, kad tu nupirkai man puikius kailinius.
- Miegok brangioji, gal dar susapnuosi, iš kur pinigų paimti, - atsakė vyras.
Tad išgerkim už tai, kad visi geri sapnai pildytusi.

***

Naktis. Mėnesiena. Parke ant suoliuko moteris ir vyras. Kita naktis. Vėl ant to paties suoliuko vyras ir moteris, tik jau kita. Trečia naktis. Vėl ant suoliuko tas pats vyras ir dar kita moteris. Tad išgerkim už vyrų pastovumą.

***

Vienas gydytojas gyrėsi:
- Nėra žmogaus, kuris manimi skųstusi!
- Iš tavo rankų dar niekas gyvas neištrūko, tai nėra kam skųstis, - jam atsakė.
Tai išgerkime už gerus gydytojus!

***

Dievas pasakė: gerkit tik vieną dieną, bet nepasakė, kurią. Tad gerkim kiekvieną dieną, kad nepraleistume tos dienos!!!

***

Merginos-chemikės geria iki reakcijos praradimo. Merginos-medikės geria iki pulso praradimo. Išgerkime už merginas-fizikes, kurios geria iki pasipriešinimo praradimo!

***

Skrido bitutė. Nutūpė ant gėlės. Gėlė jai davė nektaro. Vėliau bitutė nutūpė ant kitos gėlės, bet ši nektaro nedavė. Po kiek laiko užėjo audra, ir nulaužė gėlę, kuri nedavė nektaro, tuo tarpu toji, kuri davė nektaro, liko sveika.
Tad išgerkime už tai, kad duotų ir nesilaužytų!

***

Kartą gyveno baisus drakonas, kuris maitinosi tik nekaltomis mergelėmis.
Tai pakelkime tostą už tai, kad jis atskristų pas mus ir numirtų iš bado.

***

Kuo skiriasi realybė nuo pasakos?
Pasaka - kai jaunikaitis veda varlę,, o ji po vestuvių tampa karalaite.
Realybė - kai veda karalaitę, o paaiškėja, jog ji lovoje besanti šalta varlė.
Pakelkime taures už tai, kad mūsų gyvenimas būtų panašus į pasaką.
Atsakyti
Kas yra meilė? Daug kalbama apie meilę. O kas yra toji meilė?
Į šį klausimą vienas filosofas atsakė:
- Meilė - tai vienas bučinys, trys bučiniai, keturi bučiniai, penki bučiniai, keturi bučiniai, trys bučiniai, du bučiniai, vienas bučinys...
Tad pakelkime taures ir nuoširdumo, draugystės, artimo meilės vardan pabučiuokime savo kaimynę, sėdinčią prie šio stalo!

***

Kartą susiginčijo Meilė ir Ištikimybė, kuri iš jų žmonėms reikalingesnė.-Aišku, aš esu reikalingesnė - sako Meilė.
- Ko vertas būtų gyvenimas be manęs?
- O ko verta Meilė be ištikimybės?-Prieštaravo šioji.
- Vaikeliai,- įsikišo Fantazija. - Jeigu manęs nebūtų ir judviejų nebūtų.
Tad pakelkime taures už Fantaziją.

***

Galima turėti daug pinigų, bet jie neatneš laimės. Už pinigus galima nusipirkti lovą, bet ne jos šilumą. Už pinigus galima nusipirkti žmogų, bet ne jo meilę. Tad linkiu, kad jūs turėtumėte ir pinigų, ir laimės, ir šilumos, ir meilės.

***

Kiekviena išgerta taurė - tai vinis, įkalta į mūsų karstą. - Tad gerkime taip, kad karstas nesubyrėtų !
Atsakyti
Gyveno dinozaurų šeima. Karta vyras žmonelei sako mmmm....? O žmona sako neeaaa.... Po kiek laiko vyras vel žmonai mmmm....? O žmona neaaa.... Dinozauras supykes sėdėjo pora valndų, žiūrėjo televizorių, pavalgė ir vėl žmonai mmmMMM...?! O žmona neeeee.... Taip ir išmirė dinozaurai. Tad išgerkime už tai,kad neišmirtų ir žmonės.

***

Studentiškas tostas už tėvus: “Už tuos, kurie mano, kad mes čia mokomės...”

***

Išgerkime už tuos vyrus, kurie gali pastovėti už save ir pagulėti už kitus

***

Moterų ginklas-jų drabužiai, išgerkime mieli draugai už visuotinį nusiginklavimą

***

Degtinė mūsų priešas, bet kas pasakė kad mes bijome savo priešų?


***

Žalia varlė šliaužia geležinkelio bėgiais. Staiga pralekia traukinys ir nukerta jai kojas. Nušliaužia varlė į krūmus ir mąsto: -Gražios buvo kojytės, reikėtų grįžti ir pasiimti… Varlė tik nušliaužė ant bėgių ir pralėkdamas traukinys nukerta jai galvą. Pakelkime taures už tai, kad neprarastume galvos dėl gražių kojyčių.

***

Tostas vestuvių proga:

Galima turėti daug pinigų, bet jie neatneš laimės. Už pinigus galima nusipirkti lovą, bet ne jos šilumą. Už pinigus galima nusipirkti žmogų, bet ne jo meilę. Tad linkiu, kad jūs turėtumėte ir pinigų, ir laimės, ir šilumos, ir meilės!

Atsakyti
Kaip yra dažnai sakoma: - Neimk į galvą, imk į burną. Neimsi į burną, gausi į galvą ir paimsi į burną.
Tagi, išgerkime už tai, kad nereikėų duoti į galvą!

***

Saule moteri nurengia iki maudymosi kostiumelio. Tad isgerkime uz tai,kad vyrai butu karstesni uz saule.

***

Yra zmoniu, kurie daug nori, bet nieko negali... yra daug zmoniu, kurie daug gali, taciau nieko nenori... Tad isgerkime uz tai, kad musu norai visada sutaptu su musu galimybemis!

***

Moterys-tai geles,vyrai-tai siuksles...tad isgerkim uz geles augancias ant siukslynu!


***

Kai tu gimei, pasaulis juokesi, o tu verkei. Tad gyvenk taip linksmai, kad kai mirsi tu juoktumeis, o pasaulis verktu del taves!


Atsakyti
Dar vienas vestuviniu tostu puslapiukas...
Atsakyti
Daugiau tostu:

www.geocities.com/barmenas_lt

www.info.lt

http://www.sala.lt

http://www.takas.lt

http://www.delfi.lt
Atsakyti
O mano pats mėgstamiausias prancūziškas biggrin.gif  (tarti visus žodius prancūziškai, kaip žodį MERSI)  : Gersi-mirsi, negersi-mirsi, tad išgerkim wink.gif
Atsakyti
Aciu ,viksreli, geros nuorodos!!!
Atsakyti
O as girdejau toki viena, kuri linkejo aktore Narmontaite:

As noreciau jums palinketi mirties, o karsta pati jums padarysiu is to azuolo, kuri pasodinsiu siandien.  ;)
Atsakyti
Šaunuolis, vikšreli, kada tu speji? tavęs visur tiek daug. biggrin.gif
Atsakyti