Įkraunama...
Įkraunama...

Užmokestis už darželį Vilniuje

Labai nusistebejau, kodel turiu taip moketi uz darzeli. Jau nekalbu apie vaiko neprieziura ir aukletoju abejinguma. Ar kam taip yra buve. Gal kas susidurete su tokiais mokejimais viename Vilniaus darzelyje senamiestyje? Vaika (2 metu) pradejau leisti rugsejo 21 diena, 23 gavau saskaita uz rugseji 59 lt. Paaiskino, kad paskaiciuota i prieki, todel sumokejau. Rugsejo 28 diena, vaika "rupestingosios" persalde, (pamirso perauti batukais, ir su vasariniais isvede i lauka, nors buvo tikrai salta, o kita diena nustebau, kai atejus pastebejau, kad jis apsisiusiojes ir neperrengtas) Iki spalio 16 d. sirgo bronchitu. I darzeli atvedziau spalio 19 d. ir man buvo pateikta saskaita uz spali 137 litai.
Atsakyti
QUOTE(tulpes_mama @ 2009 10 19, 09:30)
Labai nusistebejau, kodel turiu taip moketi uz darzeli. Jau nekalbu apie vaiko neprieziura ir aukletoju abejinguma. Ar kam taip yra buve. Gal kas susidurete su tokiais mokejimais viename Vilniaus darzelyje senamiestyje? Vaika (2 metu) pradejau leisti rugsejo 21 diena, 23 gavau saskaita uz rugseji 59 lt. Paaiskino, kad paskaiciuota i prieki, todel sumokejau. Rugsejo 28 diena, vaika "rupestingosios" persalde, (pamirso perauti batukais, ir su vasariniais isvede i lauka, nors buvo tikrai salta, o kita diena nustebau, kai atejus pastebejau, kad jis apsisiusiojes ir neperrengtas) Iki spalio 16 d. sirgo bronchitu. I darzeli atvedziau spalio 19 d. ir man buvo pateikta saskaita uz spali 137 litai.

kiek zinau mokesti uz darzeli ima uz 1 menesi i prieki
Atsakyti
bet juk uz nebutas dienas nereikia moketi?
Atsakyti
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
TARYBA


SPRENDIMAS
DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO MAITINIMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO

2007 m. gruodžio 19 d. Nr. 1-330
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 5 punktu,
17 straipsnio 21 ir 49 punktais bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1170 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:
1. Patvirtinti Mokesčio už vaiko maitinimą Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).
2. Nustatyti šias vienos dienos vaiko maitinimo normas:
2.1. ikimokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų:
2.1.1. lopšelio grupėse – už 6,26 Lt;
2.1.2. darželio grupėse – už 7,16 Lt;
2.2. ikimokyklinio ugdymo grupėse (tarp jų ir specialiųjų ikimokyklinio ugdymo įstaigų grupėse bei ikimokyklinio ugdymo grupėse, kuriose ugdomi vaikai, sergantys tuberkulioze
ir sunkiomis alerginėmis ligomis) , dirbančiose 14 ir 24 valandas:
2.2.1. lopšelio grupėse – už 7,16 Lt;
2.2.2. darželio grupėse – už 8,00 Lt;
2.3. specialiųjų ikimokyklinio ugdymo įstaigų grupėse:
2.3.1. lopšelio grupėse – už 7,00 Lt;
2.3.2. darželio grupėse – už 7,70 Lt;
2.4. ikimokyklinio ugdymo grupėse, kuriose ugdomi vaikai, sergantys tuberkulioze
ir sunkiomis alerginėmis ligomis:
2.4.1. lopšelio grupėse – už 7,00 Lt;
2.4.2. darželio grupėse – už 7,70 Lt.
3. Nustatyti 1 (vieno) lito mokestį už kiekvieną mėnesio dieną (išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienas) ikimokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms.
4. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2000 m. vasario 11 d. sprendimą Nr. 513 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose nustatymo“.


PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2007 m. gruodžio 19 d.
sprendimu Nr. 1-330


MOKESČIO UŽ VAIKO MAITINIMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokesčio už vaiko maitinimą Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo, tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko maitinimo, ugdymo reikmių mokesčių, lengvatų taikymo ir pateikiamų dokumentų lengvatoms priėmimo Savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, sąlygas ir tvarką.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 2003, Nr. 63-2853) , Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (Žin., 2000, Nr. 91-2832) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1170 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose“ (Žin., 1995, Nr. 73-1715; 1999, Nr. 71-2233; 2000, Nr. 2-45).
3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas sąvokas.

II. MOKESČIO UŽ VAIKO MAITINIMĄ IR UGDYMO REIKMES NUSTATYMAS

4. Už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, kurių veiklos trukmė yra ilgesnė kaip 4 val., tėvai (globėjai) moka Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatytą vaiko dienos maitinimo normos mokestį už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną.
5. Trumpo buvimo ( iki 4 val.) grupių vaikai gali būti nemaitinami.
6. Už kiekvieną mėnesio dieną (išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienas) taikomas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatyto dydžio mokestis ikimokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms (priemonėms, medžiagoms patalpų funkcionavimui užtikrinti, renginiams organizuoti, trumpalaikiam ir ilgalaikiam inventoriui) įsigyti. Mokestį vaiko ugdymo reikmėms moka visi tėvai, lengvatos nenumatytos.
7. Surinktas mokestis už vaikų maitinimą skiriamas tik vaikų maitinimui.

III. MOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMAS IR JAS PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

8. Mokestis už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvų prašymu mažinamas 20 procentų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos vaiko dienos maitinimo normos už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną, jeigu šeima į darželį leidžia 2 vaikus.
9. Mokestis už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvų prašymu mažinamas 50 procentų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos vaiko dienos maitinimo normos už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną, jeigu:
9.1. vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu arba atlieka laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose), pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
9.2. šeima augina tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokykloje pagal nuosekliojo mokymosi programą, pateikus šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą;
9.3. tėvas atlieka tikrąją karo tarnybą, pateikus tai patvirtinančią pažymą;
9.4. vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais.
10. Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu:
10.1. vaikas lanko specializuotas grupes bendrosios paskirties įstaigose bei ugdomas bendrose grupėse integruotu būdu arba specialius darželius, skirtus vaikams, turintiems įvairius vystymosi sutrikimus (intelekto, kompleksinius, kalbos ir kitus komunikacijos, kalbos neišsivystymo (vidutinis, žymus), sulėtėjusios kalbos raidos (žymiai arba labai žymiai), sutrikdytos kalbos raidos (afazijos), neprigirdėjimo (žymus, labai žymus), kurtumo, silpnaregystės (žymi), aklumo, judesio ir padėties (vidutinis, labai žymus), emocijų ir elgesio (autizmas), lėtinių somatinių ir neurologinių (onkologinės ligos, diabetas, epilepsija, tuberkuliozė, sunkios formos alergija);
10.2. šeima gauna socialinę pašalpą pagal Socialinės paramos centro pateiktas pažymas;
10.3. vaikas nelanko įstaigos dėl:
10.3.1. ligos, pateikus gydytojo pažymą;
10.3.2. tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų, pateikus dokumentą iš darbovietės;
10.3.3. prastovų tėvų darbovietėje, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
10.3.4. tėvų darbo pagal kintantį darbo grafiką, pateikus dokumentą iš darbovietės iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos;
10.3.5. mokinių atostogų ( jeigu ikimokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokykloje) bei vasaros (birželio–rugpjūčio) mėnesiais;
10.3.6. nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.);
10.3.7. oro temperatūra yra žemesnė kaip minus 20o C.
11. Dokumentai, patvirtinantys lengvatos taikymą, pateikiami Savivaldybės švietimo įstaigos direktoriui, priimant vaiką į įstaigą, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – visomis darbo dienomis.
12. Lengvata taikoma pateikus prašymą bei dokumentus, patvirtinančius teisę į lengvatą, nuo kito mėnesio 1 dienos. Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas.
13. Lengvatos taikymas įforminamas švietimo įstaigos direktoriaus įsakymu.
14. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, mokesčiai yra perskaičiuojami ir sumokami per vieną mėnesį.
15. Netekus teisės į lengvatą, tėvai (globėjai) apie tai raštu praneša Savivaldybės švietimo įstaigos direktoriui.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Mokestis už vaiko maitinimą Savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 20 dienos, o mokestis už ugdymo reikmes – už praėjusį mėnesį.
17. Už mokesčių surinkimą atsakingas Savivaldybės švietimo įstaigos direktorius ar jo įgaliotas asmuo. Jeigu dėl nepateisinamų priežasčių laiku nesumokamas mokestis, įstaigos direktorius turi teisę pašalinti vaiką iš ugdymo įstaigos sąrašų, prieš tai raštu įspėjęs tėvus.
18. Aprašas skelbiamas dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“.
19. Savivaldybės administracijos Kultūros ir ugdymo departamento Švietimo skyrius kontroliuoja, kaip vykdomi šio Aprašo reikalavimai.

________________________________

Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarka
2008-01-08

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Kultūros, švietimo ir sporto departamento
Švietimo skyriaus vedėjo
2006 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. A500-(1.2-KSD-1)

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarka (toliau – Tvarka) parengta remiantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853).

2. Individuali priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarka gali būti nurodyta tų įstaigų nuostatuose, tačiau ji negali prieštarauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiams teisės aktams bei šiai Tvarkai.

3. Vaikai į Vilniaus miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priimami tik nustatyta tvarka, pasirašius vaiko ugdymo(si) ir priežiūros sutartį tarp švietimo tiekėjo ir tėvų (globėjų), atstovaujančių vaikui.

II. PRIĖMIMO TVARKA

3. Į Vilniaus miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai, gyvenantys steigėjo tai švietimo įstaigai priskirtoje teritorijoje. Tėvų (globėjų) pageidavimu vaikai gali būti priimti į kitą švietimo įstaigą tik tuo atveju, jeigu toje švietimo įstaigoje yra laisvų vietų.

4. Priimant vaikus į grupes:
4.1. laikomasi eilės pagal tėvų (globėjų) prašymų registracijos datą;
4.2. pirmenybė teikiama;
4.2.1. specialiųjų poreikių vaikams;
4.2.2. socialiai remtinų šeimų vaikams;
4.2.3. vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų;
4.2.4. vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų;
4.2.5. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą;
4.2.6. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) yra pirmos ar antros grupės invalidas;
4.2.7. vaikams, kurių vienas iš tėvų yra moksleivis arba studentas ir mokosi dieniniame skyriuje;
4.2.8. vaikams, kurių tėvas atlieka tikrąją karinę tarnybą;
4.2.9. darbuotojų vaikams;
4.2.10. vaikams, kurių vieno iš tėvų darbovietė yra netoli švietimo įstaigos.

5. Tėvai (globėjai) prašymus dėl vaikų priėmimo į švietimo įstaigų grupes teikia direktoriui.

6. Prašyme pateikiami šie duomenys:
6.1. vaiko vardas, pavardė, gimimo data, adresas, telefonas (namų, tėvų darbo);
6.2. nuo kada ir kokią grupę vaikas lankys;
6.3. tėvų kontaktiniai duomenys;
6.4. dokumentai, kuriais remiantis teikiama pirmenybė priimant vaiką į švietimo įstaigą.

7. Prie prašymo pridedama vaiko gimimo liudijimo kopija.

8. Atvedant vaiką į švietimo įstaigą, pateikiama vaiko sveikatos raidos istorija F. 025 – 112/a ar išrašas iš šios formos.

9. Tėvų (globėjų) prašymai registruojami Tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą, darželio-mokyklos ikimokyklines ir priešmokyklines grupes registracijos žurnale. Tėvai su įrašu susipažįsta pasirašydami šiame žurnale.

10. Vaikai į grupes priimami ir išbraukiami švietimo įstaigos direktoriaus įsakymu.

11. Tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą, darželio- mokyklos ikimokyklines ir priešmokyklines grupes registracijos žurnalą tvarko švietimo įstaigos direktorius arba jo įsakymu paskirtas kitas darbuotojas.

12. Per mokslo metus vaikai priimami į laisvas komplektuojamų grupių vietas. Jei per mokslo metus į švietimo įstaigą pageidauja atvykti vaikas ir joje nėra laisvų vietų, švietimo įstaigos direktorius siunčia jį į artimiausią švietimo įstaigą, vykdančią ikimokyklinio ugdymo programą, prieš tai išsiaiškinęs ar yra laisvų vietų.
13. Švietimo įstaigos direktorius privalo iki kiekvienų metų spalio 15 dienos Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto departamento Švietimo skyriui pranešti apie grupių komplektų ir vaikų jose skaičių.

III. GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE

14. Visose švietimo įstaigose grupės komplektuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 102 patvirtintų Lietuvos higienos normų HN 75:2002 „Ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Higienos normos ir taisyklės“ IV skyriaus 7 punktu (grupės komplektuojamos iš to paties arba įvairaus amžiaus vaikų: lopšelio grupėse nuo 0 iki 1,5 metų – ne daugiau kaip 10 vaikų, o nuo 1,5 iki 3 metų – ne daugiau kaip 15 vaikų; darželio grupėse – ne daugiau kaip 20 vaikų) ir įstaigos nuostatais.

15. Išankstinį grupių skaičių švietimo įstaigos direktorius numato iki liepos 1 d.

16. Vaikų grupių vardinius sąrašus tvirtina švietimo įstaigos direktorius.

17. Jeigu įstaiga uždaroma vasaros laikotarpiui, švietimo įstaigos grupių komplektų skaičius patvirtinamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto departamento Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu iki gegužės 20 d., prieš tai suderinus su tėvais ir įstaigos taryba.

IV. APTARNAVIMO TERITORIJOS KEITIMAS, TIKSLINIMAS

18. Ikimokyklinio ugdymo įstaigą reorganizavus, taip pat susidarius objektyvioms priežastims (ikimokyklinio ugdymo įstaiga fiziškai nebegali priimti vaikų, trūksta vietų, mikrorajone trūksta vaikų ir nebesukomplektuojamos grupės, ir t.t.), ikimokyklinio ugdymo įstaigos aptarnavimo teritorija gali būti keičiama arba tikslinama tokia pačia tvarka.

V. GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS KEITIMAS, TIKSLINIMAS

19. Grupių komplektavimo tvarka gali būti keičiama arba tikslinama pasikeitus Vyriausybės ar Švietimo ir mokslo ministerijos tvirtinamiems norminiams dokumentams arba steigėjo ar jo įgaliotos institucijos sprendimu.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Už šios Tvarkos įgyvendinimą ir grupių komplektavimą atsako švietimo įstaigos direktorius.

21. Tvarkos vykdymą prižiūri Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto departamento Švietimo skyrius.

Sena tema
Atsakyti
QUOTE(tulpes_mama @ 2009 10 19, 09:46)
bet juk uz nebutas dienas nereikia moketi?

as pamenu sumokejau uz 2 menesius.telankem kokia savaite.visus metus nelankem.dali nelankem su pazymom del ligos dali buvau parasius prasyma del sustabdymo lankymo.kaip suprantu 1 uz ugdyma vistiek imamas tai per metus man taip ir isejo,kad sumokejus virs 200 litu mes darzelio nelankeme.
Atsakyti
QUOTE(JUNIGEDA2 @ 2009 10 19, 12:55)
as pamenu sumokejau uz 2 menesius.telankem kokia savaite.visus metus nelankem.dali nelankem su pazymom del ligos dali buvau parasius prasyma del sustabdymo lankymo.kaip suprantu 1 uz ugdyma vistiek imamas tai per metus man taip ir isejo,kad sumokejus virs 200 litu mes darzelio nelankeme.Todel ir nesupratau kaip cia yra. Siandien isaiskino, kad viskas gerai, teisinga...tai yra turiu sumoketi ta 137 lt. taip ir likau nieko nesupratus. Nors pries tai mokejome 59 lt, paskui sirgo, dabar atejus vel moketi. Ir jau su sloga parejo... Pasibaisejau! schmoll.gif g.gif
Atsakyti
as noreciau truputi pataisyt del piemimo i darzeli Vilniuje tvarkos nuo siu metu ji siek tiek pakitus, todel tas 2006m. nutarimas pakeistas
http://www.vilnius.l...;DocId=30172851
Atsakyti
QUOTE(tulpes_mama @ 2009 10 19, 13:56)
Todel ir nesupratau kaip cia yra. Siandien isaiskino, kad viskas gerai, teisinga...tai yra turiu sumoketi ta 137 lt. taip ir likau nieko nesupratus. Nors pries tai mokejome 59 lt, paskui sirgo, dabar atejus vel moketi. Ir jau su sloga parejo... Pasibaisejau! schmoll.gif  g.gif

Jus nepykit, bet jums tikrai gerai paskaiciavo. Pabandysiu jums issaiskinti ta skaiciavimo sistema ir kai suprasite, visada galesite patys paskaicioti ir patikrinti, ar gerai priskaiciavo. reiskia taip: kaina eina uz einamaji men., sita jus supratot, tai jums priskaiciavo uz 8 dienas*6.26=50.08+8lt uz ugdima=58.08. uz spali jums turejo priskaicioti 22 (darbo dienas)*6.26=137.72, o uz spali uz ugdyma priskaicios lapkriti. Bet turejo minusoti tas dienas kurias jus praleidote rugsejo men, kadangi ka praleidote spalio men buhgalterija suzinos, tik spalio 30 d. reiskia, lapkricio men jus gausite kviteli su mokesciu uz maitinima uz lapkriti 21*6.26=131.46+ugdymas uz spali 22lt(jei sirgote vistiek uz ugdyma mokote)ir -6.26*ant tiek dienu, kiek jus praleidote spali.
dar karta viska atidziai perskaitikite ir turite suprasti, jei nesupratote - rasykite i az bandysiu dar karta paaiskinti 4u.gif
Atsakyti
Sveiki smile.gif
As naujokas siuose reikaluose, tad noreciau jusu pagalbos:)
Mano situacija tokia: uzrasem maziuka i lopseli, bet dabar esu nestumo ir gimdymo atostogose, tad galiu ji paziureti ir namie. Ar yra kokia galimybe nevesti vaiko i darzeli ir nemoketi?
Jeigu einam i darzeli tai ten nevalgom nei pusryciu, nei vakarienes, gal galima rasyti koki prasyma, kad nereiketu uz juos moketi?
Mes dabar atsikraustem is Klaipedos, tai ten per nestumo ir gimdymo atostogas gali nevesti vaiko 112 dienu ir uz jas nereikia moketi, o jei vaikas nevalgo pusryciu ar vakarienes taipogi isskaiciuoja. O cia man direktore apie tokias galimybes nieko nesake? Tai gal vilniuje tokios nuolaidos netaikomos?
Ir dar pradejome lankyti nuo rugsejo, buvom tik 2 dienas, susirgom nuo rugsejo 21 iki spalio 16, o vakar man iteike 298 LT saskaita, ar ne per didele ji?????
Labai dekoju uz pagalba rolleyes.gif
Atsakyti
Aciu,RuD!X labai aiskiai isaiskinta!
Man taip pat labai rupejo darzelio apmokejimo klausimai.
Atsakyti
QUOTE(spurgius @ 2009 10 20, 08:28)
Ir dar pradejome lankyti nuo rugsejo, buvom tik 2 dienas, susirgom nuo rugsejo 21 iki spalio 16, o vakar man iteike 298 LT saskaita, ar ne per didele ji?????
Labai dekoju uz pagalba rolleyes.gif


Tai jei jus rugseji ejot tik dvi dienas ir neneset pazymu, tai skaiciuoja kaip lankytas dienas. Pabandykit paprasyt pazymos is gydytojos uz tas dienas, juk nereikia jums biuletenio. Gal israsys, pristatysit ir nereiks moket uz maitinima rugsejy praleistu dienu. Isminusuotu tada. 4u.gif

O atsisakyti pusryciu ir vakarienes galima, rastiskai. Bet darzeliai, kiek zinau, to labai nemegsta schmoll.gif Kalbekit su aukletoja, o gal ir su vedeja smile.gif

Bet saskaita, kaip suprantu, avansu, ir uz du menesius. Taigi lapkricio saskaitoje turi buti isskaiciuotos sirgtos dienos ir pinigeliu bus maziau.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo rainiukas: 20 spalio 2009 - 09:14
QUOTE(rainiukas @ 2009 10 20, 10:11)
Tai jei jus rugseji ejot tik dvi dienas ir neneset pazymu, tai skaiciuoja kaip lankytas dienas. Pabandykit paprasyt pazymos is gydytojos uz tas dienas, juk nereikia jums biuletenio. Gal israsys, pristatysit ir nereiks moket uz maitinima rugsejy praleistu dienu. Isminusuotu tada. 4u.gif

O atsisakyti pusryciu ir vakarienes galima, rastiskai. Bet darzeliai, kiek zinau, to labai nemegsta schmoll.gif Kalbekit su aukletoja, o gal ir su vedeja smile.gif


bet kad pazyma tai nunesiau uz tas dienas.
Atsakyti